Home » Bus Routes » Bus Route TEL - Tellbus: Altdorf UR, Telldenkmal → Luzern, Bahnhof - Passepartout

Bus Route TEL - Tellbus: Altdorf UR, Telldenkmal → Luzern, Bahnhof - Passepartout


Bus Stops


  • 1 - Telldenkmal
  • 2 - Eggberge
  • 3 - Eichhof
  • 4 - Luzern Bahnhof